O PROJEKCIE

INFORMACJE OGÓLNE

Projekt Gminy Kielce Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarsko programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Realizatorem Projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie poziomu życia i funkcjonowania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej poprzez wzmacnianie ich podmiotowości i aktywności życiowej.

Projekt realizowany jest od 21.06.2013 r. do 30.09. 2015 r.

Realizacja Projektu obejmuje:

stworzenie 19 lokali aktywizujących i modernizacji sali do terapii zajęciowej dla 29 osób starszych i niepełnosprawnych, które będą w stanie samodzielnie funkcjonować,

przeszkolenie pracowników medycznych, którzy wzbogacą zajęcia o nowatorskie metody i formy pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi (m.in. Metoda McKenzie, PNF, Bobath, Kinesio Taping, Nordic Walking),

przeszkolenie kadry merytorycznej umożliwi lepszą i efektywniejszą pracę, co bezpośrednio wpłynie na podniesienie jakości usług świadczonych w instytucji oraz na profesjonalne indywidualne podejście do podopiecznego z różnymi deficytami.