PROMOCJA

W ramach projektu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach przeprowadzi działania informacyjne i promocyjne, mające na celu informowanie opinii publicznej o Szwajcarsko Polskim Programie Współpracy (SPPW), jego realizacji i wynikach, w szczególności w celu zwiększenia świadomości publicznej na temat wkładu Szwajcarii w promowanie spójności społeczno-gospodarczej w Polsce, promowanie celów SPPW, tj. zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w UE i w Polsce, jak również promowanie korzyści. Działania informacyjne i promocyjne w celu rozpowszechniania informacji o wsparciu projektu w ramach SPPW oraz o związanych z tym korzyściach adresowane będą do społeczności lokalnej, mediów, sektora prywatnego, publicznego, organizacji pozarządowych.
W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania informacyjne i promocyjne:
- umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji inwestycji,
- umieszczenie w miejscu realizacji projektu na stałe widocznej tablicy pamiątkowej,
- oznakowanie miejsc, w których będą odbywały się działania szkoleniowe tabliczkami informacyjnymi,
- informowanie opinii publicznej o pomocy finansowej Szwajcarii i postępach realizacji projektu na stronie internetowej,
- 2 informacje prasowe w wiodących mediach o zasięgu lokalnym,
- dwie konferencje informacyjno-promocyjne z udziałem przedstawicieli mediów i urzędów,
-materiały promocyjne
Wszystkie działania informacyjno-promocyjne będą zgodne z zaleceniami zawartymi w dokumencie „Informacja i promocja. Wytyczne dla beneficjentów”.